نانو اکسون 36-12-12

حاوی کلیه عناصر غذایی و مقادیر بالایی از پتاسیم میباشد.پتاسیم در انتقال آب و مواد غذایی گیاه، افزایش مقاومت گیاه به تنش های محیطی مانند گرما، سرما، خشکی، شوری، و همچنین مقاومت به بیماری ها نقش دارد.لذا میتوان در طی دوره رشد گیاه، و به ویژه از زمان تشکیل میوه ها به منظور افزایش عملکرد و بهبود کیفیت میوه استفاده کرد.

 

درصد

ترکیبات

12

نیتروژن (N)

12

فسفر  (P2O5)

36

پتاسیم (k2o)

نحوه مصرف نانو اکسون 36-12-12

خاکی

محلول پاشی

زمان مصرف

محصولات

هردرخت 100-200 gr

2-5 kg در 1000 L water

تشکیل میوه تا قبل از برداشت

درختان میوه

15-20 kgh-1

2-5 kgh-1

شروع باردهی

صیفی جات

15-25 kgh-1

2-5 kg  در 1000 L water

رشد زایشی

درختچه ها

3-5 kg در 1000 m2

1-2 kg در 1000 m2

از شروع باردهی

گلخانه

به ازای هردرخت

 100-150gr

2-3 kg در 1000L water

از زمان شروع پرشدن مغز تا قبل از برداشت

پسته

15-20 kgh-1

2-5 kgh-1

محصولات زراعی

پیمایش به بالا
Call Now Button