نانو اکسون 10-52-10

حاوی کلیه عناصر غذایی و مقادیر بالایی از عنصر فسفر میباشد.فسفر در تامین انرژی موردنیاز گیاه ، انتقال مواد فتوسنتزی و تحرک رشد و توسعه ریشه موثر است.لذا میتوان در اوایل دوره رشد و همزمان با شروع فعالیت ریشه ها استفاده کرد.

درصورت کمبود شدید فسفر دفعات مصرف را تکرار کنید و از حداکثر میزان توصیه شده در جدول استفاده نمایید.

این کود بصورت استفاده مستقیم در آبیاری ،چالکود ،استفاده در سیستم آب کشت (هیدرویونیک) و به صورت محلول پاشی روی شاخ و برگ قابل استفاده است کاملا خالص مخلوط کنید.

درصد

ترکیبات

10

نیتروژن (N)

52

فسفر  (P2O5)

10

پتاسیمنحوه مصرف نانو اکسون10-52-10

خاکی

محلول پاشی

زمان مصرف

محصولات

10-15 kg h-1

2-5 Kgh-1

از سبز شدن تا شروع باردهی

گیاهان زراعی

50 gr tree

1-3 Kg در 1000 L آب

قبل از شکوفه دهی

درختان میوه

15-20 kg h-1

2-5 Kgh-1

از سبز شدن تا تشکیل میوه

صیفی جات

15-25 kg h-1

2-5 KG در 1000 L آب

قبل گلدهی

درختچه ها

2-5 KG در 1000 m2

1-2 KG در 1000 m2

از 4 تا 6 برگی بوته

گلخانه

به هر درخت 50-100 gr

2-3 KG در 1000 L آب

در آبیاری اسفند و فروردین ، زمان پر شدن مغز

پسته

پیمایش به بالا
Call Now Button