نانو اکسون 10-10-30

این کود با داشتن درصد بالای نیتروژن  و تشکیل پروتوپلاسم،نوکلئیک اسید،پروتئین،اسید آمینه بر رشد سریع گیاه نقش اساسی دارد.استفاده از این کود بعد از گلدهی مقدار پروتئین دانه را مخصوصا بر غلات میزان قابل توجهی افزایش میدهد.این کود دارای درجه حلالیت بالایی در آب بوده، بصورت محلول پاشی و همراه با آبیاری قابل استفاده میباشد.باتوجه به نسبت میان عناصر در مراحل آغاز رشد میزان بالای نیتروژن مورد نیاز را فراهم می نماید.

مزایا:
  • استفاده از این کود باعث تسریع در ریشه زایی گیاه میشود.
  • تمام مواد موردنیاز را برای رشد گیاه در اختیار ریشه گیاه قرار میدهد.
  • به راحتی در آب حل میشود.
  • باعث بهبود جوانه زنی گیاه میشود.
  • از زرد شدن و ریزش برگ ها جلوگیری میکند.
 

30

نیتروژن کل

10

فسفر قابل استفاده

10

پتاسیم محلول در آب

نحوه مصرف نانو اکسون 10-10-30

زمان مصرف

مقدار مصرف

نوع استفاده

محصولات

قبل از گلدهی

15-10 لیتر در هکتار

آبیاری

زراعت

3-1 لیتر در 1000لیتر آب

محلول پاشی

بعد از تورم جوانه

20-15 کیلوگرم در هکتار

آبیاری

باغبانی

بعد از تشکیل میوه

5-3 لیتر در 1000لیتر آب

محلول پاشی

قبل از گلدهی در مرحله رشد

2 کیلوگرم  در 1000متر مربع

آبیاری

گلخانه

3-1 کیلوگرم در 1000لیتر آب

محلول پاشی

پیمایش به بالا
Call Now Button