نانو اکسون 00-44-18

اوره فسفات با دارا بودن 18% نیتروژن و 44% فسفر یکی از کودهای مناسب برای دوره ابتدایی رشد است که باعث تقویت رشد رویشی،توسعه سیستم ریشه ای گیاه و تقویت گلدهی میشود.

درصد

ترکیبات

18

نیتروژن (N)

44

فسفر  (P2O5)نحوه مصرف نانو اکسون 00-44-18

خاکی

محلول پاشی

زمان مصرف

محصولات

50-100 grTree

1-3 KG در 1000 L آب

تشکیل میوه

درختان میوه

15-20 kg h-1

2-5 Kgh-1

شروع رشد زایتی

محصولات زراعی

100-200 grTree

1-3 KG در 1000 L آب

تشکیل میوه

صیفی جات

15-20 kg h-1

2-5 Kgh-1

درحال برداشت

درختچه ها

2-5 kg در 1000 m2

1-2 Kg – 1000 M2

درحال برداشت

گلخانه

به هر درخت 50-100 gr

2-3 KG در 1000 L آب

در آبیاری اسفند و فروردین ،زمان پر شدن مغز

پسته

خاکی

محلول پاشی

زمان مصرف

محصولات

100-50گرم برای هر درخت

3-1 کیلوگرم در 1000لیتر

تشکیل میوه

باغبانی

20-15 کیلوگرم در هکتار

5-2 کیلوگرم در هکتار

شروع رشد

زراعت

5-2 کیلوگرم در 1000 مترمربع

2-1 کیلوگرم در 1000مترمربع

در طی برداشت

گلخانه

پیمایش به بالا
Call Now Button