کود مایع NE-807

کنترل کننده pH

جهت مبارزه مناسب با آفات،بیماری ها و علف های هرز لازم است از اسیدیته مناسب آب جهت اختلاط با کودها و سموم کشاورزی اطمینان داشته باشیم.

کیفیت نامناسب اغلب آب های کشاورزی،باعث کاهش اثر کودها و سموم می شود. کاهش دهنده پی اچ (pH) آب محلول پاشی به حفظ و تداوم اثر کودها و سموم کمک میکند.عناصر ریز مغذی نیز در آب های اسیدی بهتر جذب میشوند و این محصول با ایجاد اسیدیته مناسب میتواند به نفوذ مواد غذایی کودهای محلول پاش در برگ کمک کند.این محصول مشکل  و خطرات مصرف اسید ها مانند سولفوریک و نیتریک را در پی نخواهد داشت.

مزایا:

  • ترکیب بسیار مناسب در تعدیل pH آب
  • افزایش قابلیت جذب عناصر توسط گیاهان بدلیل ایجاد محیط اسیدی
  • اصلاح pH و بهبود کیفیت آب در مخزن های محلول پاشی و سم پاشی
  • قابل استفاده در سیستم های آبیاری قطره ای جهت افزایش راندمان جذب
  • بهبود شرایط فیزیکی-شیمیایی خاک و شستشوی سیستم های آبیاری
  • فعال کننده عناصری که در گیاه  غیرفعال شده اند.

دستور العمل مصرف:

به آب تانکر آبیاری اضافه میگردد تا pH به 6 الی 6.5 کاهش یابد.

کنترل کننده پی اچ

احتیاط و هشدار:

در خاک های حاوی سمیت بر استفاده نشود.

کنترل کننده پی اچ1
کودهای مایع نانواکسون

محصولات مرتبط

هیومیک اسید مایع
گوگرد پتاس مایع
نیتروفوس مایع
ازت مایع
error: Content is protected !!