کود مایع

کود ماکرو مایع

این کود با حداکثر کارایی و حلالیت در آب به منظور استفاده بصورت محلول پاشی تولیدشده است.مصرف این کود جهت برطرف نمودن کلیه کمبودها،بهبود تغذیه و تقویت رشد انواع گیاهان توصیه شده و درنهایت باعث افزایش کمی و کیفی محصولات کشاورزی و باغی و زراعی می شود.

مزایا:

  • عاری از سدیم و کلر
  • حاوی عناصر نیتروژن،فسفر و پتاسیم به نسبت متعادل
  • قابل مصرف برای تمام مراحل رشد گیاه به خصوص در زمان رشد رویشی
  • افزایش کمی و کیفی محصولات
  • افزایش مقاومت گیاهان نسبت به تنش های محیطی و آفات و بیماری ها

دستورالعمل مصرف:

کود مایع ماکرو

احتیاط و هشدار:

در زمان گلدهی استفاده نشود

قابلیت اختلاط:

قبل از اختلاط با سایز سموم یا کودها تست اختلاط پذیری انجام گردد.

کود مایع ماکرو
کودهای مایع نانواکسون

محصولات مرتبط

هیومیک اسید مایع
گوگرد پتاس مایع
نیتروفوس مایع
ازت مایع
error: Content is protected !!