کود پودری NE-P04

نانواکسون 30-05-15

P04

حاوی کلیه عناصر غذایی و مقادیر بالایی از پتاسیم میباشد.پتاسیم در انتقال آب و مواد غذایی گیاه، افزایش مقاومت گیاه به تنش های محیطی و همچنین مقاومت به بیماری ها نقش دارد.

1505301

لذا میتوان در تمام دوره رشد گیاه به ویژه از زمان تشکیل میوه به منظور افزایش عملکرد و بهبود کیفیت میوه استفاده کرد.درصورت کمبود شدید پتاسیم دفعات مصرف را تکرار کنید و از حداکثر میزان توصیه شده در جدول توصیه مصرف استفاده کنید.این کود بصورت استفاده مستقیم در آبیاری، چالکود، پای گیاه، استفاده در سیستم آب کشت (هیدروپونیک) و به صورت محلول پاشی روی شاخ و برگ قابل استفاده است.

میزان و نحوه مصرف 30-05-15

150530
کودهای پودری و گرانول

محصولات مرتبط

error: Content is protected !!