کود پودری NE-P06

نانواکسون 0-44-18

P06

اوره فسفات با دارا بودن 18% نیتروژن و 44% فسفر یکی از کودهای مناسب برای دوره ابتدایی رشد است که باعث تقویت رشد رویشی،توسعه سیستم ریشه ای گیاه و تقویت گلدهی میشود.

دستورالعمل مصرف:

184400
184400
کودهای پودری و گرانول

محصولات مرتبط

P05
سولوپتاس 52-0-0
P07
گوگرد
P08
هیومیک اسید پودری
P09
نیترات کلسیم
error: Content is protected !!