کود پودری

نانواکسون 10-10-30

این کود با داشتن درصد بالای نیتروژن  و تشکیل پروتوپلاسم،نوکلئیک اسید،پروتئین،اسید آمینه بر رشد سریع گیاه نقش اساسی دارد.استفاده از این کود بعد از گلدهی مقدار پروتئین دانه را مخصوصا بر غلات میزان قابل توجهی افزایش میدهد.این کود دارای درجه حلالیت بالایی در آب بوده، بصورت محلول پاشی و همراه با آبیاری قابل استفاده میباشد.باتوجه به نسبت میان عناصر در مراحل آغاز رشد میزان بالای نیتروژن مورد نیاز را فراهم می نماید.

مزایا:

  • استفاده از این کود باعث تسریع در ریشه زایی گیاه میشود.
  • تمام مواد موردنیاز را برای رشد گیاه در اختیار ریشه گیاه قرار میدهد.
  • به راحتی در آب حل میشود.
  • باعث بهبود جوانه زنی گیاه میشود.
  • از زرد شدن و ریزش برگ ها جلوگیری میکند.
301010
301010
کودهای پودری و گرانول

محصولات مرتبط

P05
سولوپتاس 52-0-0
P07
گوگرد
P08
هیومیک اسید پودری
P09
نیترات کلسیم
error: Content is protected !!