اهمیت نمونه برداری از برگ در مزرعه و باغات

  1. صفحه اصلی
  2. >
  3. متفرقه
  4. >
  5. اهمیت نمونه برداری از برگ در مزرعه و باغات

اهمیت نمونه برداری از برگ در مزرعه و باغات

نمونه برداری از برگ

نمونه ای که جهت تجزیه به آزمایشگاه ارسال می شود، باید نماینده تمامی مزرعه یا باغ باشد. همچنین هدف ما را، از نمونه برداری به خوبی برآورده سازد. نکته بسیار مهم در نمونه برداری از گیاهان این می باشد، که ترکیبات گیاه بسته به سن فیزیولوژیکی و بسته به قسمت های مختلف گیاه (برگ، دم برگ، ساقه و ریشه و …) و بسته به شرایط رشد بسیار متفاوت می باشد. بنابراین زمان نمونه برداری و نوع اندام گیاه باید کاملا مشخص باشد. همچنین لازم است که مقدار نمونه به اندازه کافی باشد تا خطای ناشی از تغییرات مواد غذایی در اثر عدم یکنواختی نمونه کم گردد.

نمونه هـای بـرگ درختان بايـد حـدود 70 روز بعـد از ريـزش گلبرگ هـا، زمانـي كـه مقـدار عنصـر در برگ هـا ثابـت مي مانـد، جمـع آوري شـود. اگـر از برگ هـا زودتـر نمونه بـرداري شـود مقـدار پتاسـيم و نيتــروژن آنهــا بــالا و كلســيم آنهــا پاييــن می باشد، برعكــس اگــر از برگ هــا ديرتــر نمونه بــرداري شــوند مقـدار پتاسـيم و نيتـروژن كمتـر و كلسـيم بيشـتري را نشـان خواهنـد داد.

نمونه هــا بايــد دارای 50 بــرگ كامــلا رشــد كــرده و تكامــل يافتــه باشــند و از چنــد درخــت نمونه برداشت شود. ايــن درختــان بــه صــورت تصادفــي يــا از يــك الگــوي از پيــش تعييــن شــده انتخــاب مي شــوند. نمونه بــرداري بــرگ از درختــان ميــوه، معمــولاً از شــاخه هــاي غيــر بــارده و از دور تــا دور درخــت تهيــه مي گــردد.

از نتايــج تجزيــه بــرگ برای گیاهان زراعی در مزرعه  نبايســتي بــراي پيشبينــي احتياجــات فصلــي مــواد غذايــي اســتفاده نمــود، به این دلیل که سـطح مـواد غذايـي بـرگ بسـته بـه فصـل رشـد، مرحلـه رشـد، شـرايط غالـب رشـدي متفـاوت می باشد. نتايـج تجزيـه بـرگ تنهـا بـراي تشـخيص مشـكلات تغذيـه اي گيـاه در مقطـع بـخصوصـي از زمــان اســتفاده مي شــود.

تجزيــه خــاك از قابــل اعتمادتريــن روش هــا بــراي پيشبينــي وضعيــت خـاك مزرعـه در فصـل كشـت می باشد. ترجيحـاً از برگ هـاي توسـعه يافتـه اوليـه و خـارج از محـل رشـد گرفتـه شـود. نمونه بــرداری فقــط بايــد از بــرگ باشــد و از انــدام هايــي نظيــر ســاقه و ريشــه نبايــد نمونه بــرداری شـود ( مگـر در مـوارد خـاص.) از برگ هـاي كوبيـده شـده و يـا پـاره شـده آلـوده بـه آفـات، بيماري هـا و يـا سـاير عـوارض اسـتفاده نشود.

نمونه گیاه را بلافاصله پس از نمونه برداری به آزمایشگاه انتقال داده تا بلافاصله برای آماده سازی اقدام گردد. در صورت عدم تحویل فوری نمونه را در یخچال نگهداری کنید. آماده سازی نمونه شامل شستشوی، خشک کردن و آسیاب نمودن نمونه گیاهی می باشد.

ابتدا برگ گیاه را با آب معمولی و بعد با اسید هیدروکلریک 1/0 مول یا مایع شستشوی 1% و سپس با آب معمولی و آب مقطر شستشو دهید. سپس نمونه را در دمای 70 درجه سانتی گراد تا رسیدن به وزن ثابت خشک نمایید، سپس نمونه را آسیاب کرده تا کاملا یکنواخت گردد. پودر حاصل را از الک 5/0 میلی متری عبور دهید.

نمونه های خشک و آسیاب شده را در محل خنک و خشک و در ظرف های دربسته به دور از تایش مستقیم نور آفتاب نگهداری کنید.

نوشتهٔ پیشین
مهمترین هورمون های گیاهی در کود جلبک دریایی
نوشتهٔ بعدی
نمونه برداری از کودهای شیمیایی

با ما درتماس باشید

744 0100 0917

اگر در ارتباط با کودهای شیمیایی نیاز به مشاوره داشتید میتوانید شماره همراه خود رار وارد کنید تا مشاورین ما با شما تماس بگیرند.

این فیلد را پر کنید
مطالب مفید
error: Content is protected !!