داناک کود تولیدکننده کودهای کشاورزی

نیکلنیکل

عناصر مورد نیاز گیاهان

گیاهان برای رشد طبیعی و تکمیل چرخه زندگی خود به 17 عنصر نیاز ضروری دارند. که این عناصر شامل نیتروژن، فسفر، پتاسیم، کلسیم، منیزیم، گوگرد، بور، کلر، آهن، منگنز، روی، مس، مولیبدن، نیکل و سه عنصر غیر معدنی شامل کربن، هیدروژن و اکسیژن نیاز دارند.

کلرکلر

عناصر مورد نیاز گیاهان

گیاهان برای رشد طبیعی و تکمیل چرخه زندگی خود به 17 عنصر نیاز ضروری دارند. که این عناصر شامل نیتروژن، فسفر، پتاسیم، کلسیم، منیزیم، گوگرد، بور، کلر، آهن، منگنز، روی، مس، مولیبدن، نیکل و سه عنصر غیر معدنی شامل کربن، هیدروژن و اکسیژن نیاز دارند.

بوربور

عناصر مورد نیاز گیاهان

گیاهان برای رشد طبیعی و تکمیل چرخه زندگی خود به 17 عنصر نیاز ضروری دارند. که این عناصر شامل نیتروژن، فسفر، پتاسیم، کلسیم، منیزیم، گوگرد، بور، کلر، آهن، منگنز، روی، مس، مولیبدن، نیکل و سه عنصر غیر معدنی شامل کربن، هیدروژن و اکسیژن نیاز دارند.

مولیبدنمولیبدن

عناصر مورد نیاز گیاهان

گیاهان برای رشد طبیعی و تکمیل چرخه زندگی خود به 17 عنصر نیاز ضروری دارند. که این عناصر شامل نیتروژن، فسفر، پتاسیم، کلسیم، منیزیم، گوگرد، بور، کلر، آهن، منگنز، روی، مس، مولیبدن، نیکل و سه عنصر غیر معدنی شامل کربن، هیدروژن و اکسیژن نیاز دارند.

منگنزمنگنز

عناصر مورد نیاز گیاهان

گیاهان برای رشد طبیعی و تکمیل چرخه زندگی خود به 17 عنصر نیاز ضروری دارند. که این عناصر شامل نیتروژن، فسفر، پتاسیم، کلسیم، منیزیم، گوگرد، بور، کلر، آهن، منگنز، روی، مس، مولیبدن، نیکل و سه عنصر غیر معدنی شامل کربن، هیدروژن و اکسیژن نیاز دارند.

مسمس

عناصر مورد نیاز گیاهان

گیاهان برای رشد طبیعی و تکمیل چرخه زندگی خود به 17 عنصر نیاز ضروری دارند. که این عناصر شامل نیتروژن، فسفر، پتاسیم، کلسیم، منیزیم، گوگرد، بور، کلر، آهن، منگنز، روی، مس، مولیبدن، نیکل و سه عنصر غیر معدنی شامل کربن، هیدروژن و اکسیژن نیاز دارند.

رویروی

عناصر مورد نیاز گیاهان

گیاهان برای رشد طبیعی و تکمیل چرخه زندگی خود به 17 عنصر نیاز ضروری دارند. که این عناصر شامل نیتروژن، فسفر، پتاسیم، کلسیم، منیزیم، گوگرد، بور، کلر، آهن، منگنز، روی، مس، مولیبدن، نیکل و سه عنصر غیر معدنی شامل کربن، هیدروژن و اکسیژن نیاز دارند.

آهنآهن

عناصر مورد نیاز گیاهان

گیاهان برای رشد طبیعی و تکمیل چرخه زندگی خود به 17 عنصر نیاز ضروری دارند. که این عناصر شامل نیتروژن، فسفر، پتاسیم، کلسیم، منیزیم، گوگرد، بور، کلر، آهن، منگنز، روی، مس، مولیبدن، نیکل و سه عنصر غیر معدنی شامل کربن، هیدروژن و اکسیژن نیاز دارند.

فسفرفسفر

عناصر مورد نیاز گیاهان

گیاهان برای رشد طبیعی و تکمیل چرخه زندگی خود به 17 عنصر نیاز ضروری دارند. که این عناصر شامل نیتروژن، فسفر، پتاسیم، کلسیم، منیزیم، گوگرد، بور، کلر، آهن، منگنز، روی، مس، مولیبدن، نیکل و سه عنصر غیر معدنی شامل کربن، هیدروژن و اکسیژن نیاز دارند.

پتاسیمپتاسیم

عناصر مورد نیاز گیاهان

گیاهان برای رشد طبیعی و تکمیل چرخه زندگی خود به 17 عنصر نیاز ضروری دارند. که این عناصر شامل نیتروژن، فسفر، پتاسیم، کلسیم، منیزیم، گوگرد، بور، کلر، آهن، منگنز، روی، مس، مولیبدن، نیکل و سه عنصر غیر معدنی شامل کربن، هیدروژن و اکسیژن نیاز دارند.

کلسیمکلسیم

عناصر مورد نیاز گیاهان

گیاهان برای رشد طبیعی و تکمیل چرخه زندگی خود به 17 عنصر نیاز ضروری دارند. که این عناصر شامل نیتروژن، فسفر، پتاسیم، کلسیم، منیزیم، گوگرد، بور، کلر، آهن، منگنز، روی، مس، مولیبدن، نیکل و سه عنصر غیر معدنی شامل کربن، هیدروژن و اکسیژن نیاز دارند.

منیزیممنیزیم

عناصر مورد نیاز گیاهان

گیاهان برای رشد طبیعی و تکمیل چرخه زندگی خود به 17 عنصر نیاز ضروری دارند. که این عناصر شامل نیتروژن، فسفر، پتاسیم، کلسیم، منیزیم، گوگرد، بور، کلر، آهن، منگنز، روی، مس، مولیبدن، نیکل و سه عنصر غیر معدنی شامل کربن، هیدروژن و اکسیژن نیاز دارند.

گوگردگوگرد

عناصر مورد نیاز گیاهان

گیاهان برای رشد طبیعی و تکمیل چرخه زندگی خود به 17 عنصر نیاز ضروری دارند. که این عناصر شامل نیتروژن، فسفر، پتاسیم، کلسیم، منیزیم، گوگرد، بور، کلر، آهن، منگنز، روی، مس، مولیبدن، نیکل و سه عنصر غیر معدنی شامل کربن، هیدروژن و اکسیژن نیاز دارند.

نیتروژننیتروژن

عناصر مورد نیاز گیاهان

گیاهان برای رشد طبیعی و تکمیل چرخه زندگی خود به 17 عنصر نیاز ضروری دارند. که این عناصر شامل نیتروژن، فسفر، پتاسیم، کلسیم، منیزیم، گوگرد، بور، کلر، آهن، منگنز، روی، مس، مولیبدن، نیکل و سه عنصر غیر معدنی شامل کربن، هیدروژن و اکسیژن نیاز دارند.

چرا داناک کود؟

شرکت آوند شیمی نانواکسون از سال 1400 در عرصه تولید نهاده های کشاورزی در شیراز فعالیت خود را شروع کرده.کارخانه این شرکت دارای سه خط تولید محصولات پودری، مایع و گرانوله می باشد.سبد محصولات کودی این شرکت با دو نام داناک و نانواکسون توسط فروشگاه های مجاز سراسر کشور عرضه می گردد.

1
پروژه های تکمیل شده
1
رضایت مشتریان ما

چرا داناک کود؟

شرکت آوند شیمی نانواکسون از سال 1400 در عرصه تولید نهاده های کشاورزی در شیراز فعالیت خود را شروع کرده.کارخانه این شرکت دارای سه خط تولید محصولات پودری، مایع و گرانوله می باشد.سبد محصولات کودی این شرکت با دو نام داناک و نانواکسون توسط فروشگاه های مجاز سراسر کشور عرضه می گردد.

1
پروژه های تکمیل شده
1
رضایت مشتریان ما

نحوه ثبت سفارش

عناصر موردنیاز گیاهان

امروزه نیاز کشاورزان به برنامه زمانبندی و توصیه کودی مناسب مساله ای ثابت شده است. چرا که برآوردی صحیح از نوع و میزان استفاده از کود بسیار ضروری می باشد. بنابراین لازم است هر کشاورز و باغداری با انواع کودها و کاربرد آنها آشنا باشد تا بتواند کامل ترین کود شیمیایی را برای محصولات خود استفاده کند. کارخانه آوند شیمی نانو اکسون تولیدکننده مرغوبترین کودهای شیمیایی با ارائه مشاوره توسط کارشناسان مجرب (شرکت و آزمایشگاه داناک کود) در زمینه نمونه برداری از خاک و بافت گیاهان در مزارع و باغات و انجام آزمایشات مربوطه، با بهترین توصیه های کودی همراه شما کشاورزان و باغداران عزیز می باشد.
عناصر مورد نیاز گیاهان
گیاهان برای رشد طبیعی و تکمیل چرخه زندگی خود به 17 عنصر نیاز ضروری دارند. که این عناصر شامل نیتروژن، فسفر، پتاسیم، کلسیم، منیزیم، گوگرد، بور، کلر، آهن، منگنز، روی، مس، مولیبدن، نیکل و سه عنصر غیر معدنی شامل کربن، هیدروژن و اکسیژن نیاز دارند.
عناصرماکرو به دو گروه شامل عناصر اولیه و ثانویه تقسیم می شوند:
عناصر اولیه: نیتروژن، فسفر و پتاسیم
عناصر ثانویه: کلسیم، منیزیم و گوگرد
عناصر میکرو: آهن، روی، مس، منگنز، بور، نیکل، کلر و مولیبدن
از بین 17 تا عنصر ضروری، کربن (C)، هیدروژن (H) و اکسیژن (O) از طریق هوا، آب و خاک جذب گیاهان می گردند، حال آنکه 14 تا عنصر دیگر به وسیله خاک (بعضی عناصر از طریق هوا) برای گیاهان قابل فراهم می باشد.

null
داناک کود
تولیدکننده انواع کودهای شیمیایی
محصولات
error: Content is protected !!